Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion zijn staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Visie Lions Clubs International
“To be the global leader in community and humanitarian service”.

Missie Lions Clubs International
"To empower volunteers to serve their communities, meet humanitarian needs, encourage peace and promote international understanding through Lionsclubs."

Erecode
Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.


Doelstellingen
De doelstellingen zijn internationaal vastgelegd en gelden ook voor elke Lionsclub:

 1. het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld; 
 2. het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin; 
 3. een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving; 
 4. de Lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip; 
 5. een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtewisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd; 
 6. het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

Organisatie
Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn.

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple District 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple District (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

 

Ook lid worden van Lionsclub 'De Liemers'?
Stuur ons een mail met een volledig ingevuld aanmeldformulier en wij nemen contact op.